Szukaj

Strategia Uczelni

Misją Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach jest kształcenie dostosowane do potrzeb społeczeństwa ponowoczesnego, regionalnego rynku pracy, zapewniające zatrudnienie absolwentom.

Misja realizuje się we wszystkich płaszczyznach działania Uczelni: naukowo-dydaktycznej, ogólnokulturalnej i wychowawczej. Uczelnia jest nastawiona na różne formy współpracy ze środowiskiem gospodarczym i społecznym, uczestniczy w międzynarodowych projektach badawczych oraz wymianie doświadczeń kadry naukowej i studentów.

Działalność naukowo-dydaktyczna WSZOP obejmuje obszary kształcenia z zakresu:

 • bezpieczeństwa pracy z uwzględnieniem humanizacji pracy w relacji człowiek – praca – środowisko
 • bezpieczeństwa pożarowego
 • projektowania i eksploatacji urządzeń technicznych, obiektów budowlanych oraz instalacji przemysłowych w świetle bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzkiego
 • zarządzania produkcją i usługami w aspekcie informatycznych systemów wspomagania i modelowania
 • bezpieczeństwa zorientowanego na przeciwdziałanie zdarzeniom kryzysowym i na rozwój metod ratownictwa
 • zarządzania z uwzględnieniem aspektów psychologicznych i kulturowych w środowisku pracy
 • studiów kulturoznawczych w aspekcie kształcenia aktywnego obserwatora i moderatora życia kulturalnego
 • języków obcych, jako środka porozumiewania się i poznawania różnorodności kulturowych we współczesnym świecie.

Wypełniamy swoją misję poprzez realizację następujących zadań:

 • rozwój działalności dydaktycznej
 • rozwój kadry naukowo-dydaktycznej

 • rozwój działalności naukowo-badawczej

 • rozwój współpracy z otoczeniem zewnętrznym
 • rozwój infrastruktury strukturalno-organizacyjnej.