Szukaj

Polityka bezpieczeństwa informacji

 1. Polityka bezpieczeństwa informacji we WSZOP obejmuje całokształt uregulowań dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Dokumentem podstawowym jest Polityka bezpieczeństwa danych osobowych. Szczegółowy tryb, zakres oraz czynności związane z realizacją zadań dotyczących bezpieczeństwa informacji określają odrębne procedury.
 2. Polityka stanowi realizację wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (RODO).
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia w Uczelni wprowadzony jest monitoring wizyjny budynków WSZOP, przy ul. Bankowej 8, Ścigały 9, al. Krzywoustego 9 oraz terenu wokół tych budynków. Szczegółowe zasady monitoringu określa Regulamin.
 4. Struktura organizacyjna w zakresie bezpieczeństwa informacji we WSZOP:
  • Administrator danych osobowych – WSZOP/Uczelnia odpowiedzialna za ochronę przetwarzanych danych osobowych, reprezentowana przez Rektora.
  • Inspektor ochrony danych – pełnomocnik Rektora w zakresie bezpieczeństwa informacji; monitoruje przestrzeganie ochrony danych osobowych, pełni funkcję doradczą oraz szkoleniową w zakresie ochrony danych osobowych, współpracuje z organem nadzorczym.
  • Administrator Systemu Informatycznego – współpracuje z inspektorem danych osobowych, pełni funkcję doradczą i kontrolną w zakresie bezpieczeństwa systemu informatycznego.
  • Lokalni Administratorzy – kierownicy jednostek organizacyjnych odpowiedzialni za przestrzeganie danych osobowych w podległych jednostkach.

Dokumenty do pobrania: