Szukaj

Jakość kształcenia

System Zapewnienia Jakości Kształcenia we WSZOP obejmuje Politykę Jakości Kształcenia, Strukturę organizacyjną Systemu oraz Księgę Jakości Kształcenia.

W uchwale nr 21/2020/21 z dnia 24 września 2021 r. Senat WSZOP zaktualizował założenia do Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia pod kątem wyzwań współczesnego rynku pracy.

Zgodnie z przedmiotową uchwalą, do celów Polityki Jakości Kształcenia należy:

 • zapewnienie studentom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na najwyższym poziomie w celu umożliwienia im osiągnięcia sukcesu zawodowego
 • wspieranie procesu kształcenia przez współpracę z innymi ośrodkami akademickimi w kraju i zagranicą oraz z otoczeniem społeczno-gospodarczym
 • przygotowanie absolwentów do wyzwań społeczeństwa informatycznego i oczekiwań globalnego rynku pracy z silnym poczuciem zaangażowania społecznego.

Cele Polityki Jakości Kształcenia WSZOP realizowane są poprzez:

 • określenie zasad rekrutacji na studia
 • systematyczny przegląd programów studiów, w szczególności pod kątem doboru treści kształcenia uwzględniających przygotowanie zawodowe absolwenta
 • systematyczną weryfikację zakładanych efektów uczenia
 • weryfikację procesu dyplomowania
 • określenie zasad i form odbywania praktyk zawodowych
 • wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną
 • ewaluację procesu kształcenia opartą na ankietyzacji oraz hospitacji zajęć
 • systematyczną weryfikację sprawności kształcenia
 • badania opinii interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie dostosowania efektów uczenia do potrzeb rynku pracy
 • systematyczne monitorowanie i przegląd wyposażenia infrastruktury socjalnej, dydaktycznej, w tym laboratoriów i biblioteki.

Strukturę organizacyjną Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia tworzą:

 • Rektor – jako sprawujący nadzór nad Systemem Jakości
 • Uczelniany Zespół ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (Zespół Uczelniany)
 • Zespoły ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunkach studiów (Zespoły Kierunkowe).

Księga Jakości Kształcenia obejmuje zbiór zarządzeń Rektora dotyczących wszystkich procesów kształcenia we WSZOP.

 

Polska Komisja Akredytacyjna dziesięciokrotnie pozytywnie oceniła jakość kształcenia w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach na kierunkach:
 

Zarządzanie:

 • uchwała Prezydium PKA nr 425/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r.
 • uchwała Prezydium PKA nr 305/2008 z dnia 29 maja 2008 r.
 • uchwała Prezydium PKA nr 238/2014 z dnia 22 maja 2014 r.
 • uchwała Prezydium PKA nr 67/2020
  z dnia 28 lutego 2020 r.

Filologia angielska:

 • uchwała Prezydium PKA nr 768/2015 z dnia 17 września 2015 r.
 • uchwała Prezydium PKA nr 615/2021
  z dnia 8 lipca 2021 r.

Zarządzanie i inżynieria produkcji:

 • uchwała Prezydium PKA nr 17/2007
  z dnia 11 stycznia 2007 r.
 • uchwała Prezydium PKA nr 504/2013 z dnia 5 września 2013 r.
 • uchwała Prezydium PKA nr 67/2020
  z dnia 27 lutego 2020 r.

Bezpieczeństwo wewnętrzne:

 • uchwała Prezydium PKA nr 197/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Kulturoznawstwo:

 • uchwała Prezydium PKA nr 79/2014
  z dnia 6 marca 2014 r.