Szukaj

Projekty unijne - zakończone

I.

Strażnik jakości. Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
POWR.03.05.00-00-ZR64/18

Okres realizacji projektu: 1 marca 2019 r. – 28 lutego 2023 r.

Cel projektu:

złagodzenie niedopasowania kształcenia do potrzeb rynku pracy i osiągnięcie przez studentów wysokiego poziomu kompetencji zawodowych oraz doświadczenia praktycznego, w wyniku:

 • opracowania programu nowej specjalności Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne i realizacji zajęć we współpracy z pracodawcami
 • organizacji wizyt studyjnych realizowanych u pracodawców oraz warsztatów prowadzonych przez praktyków, realizowanych na kierunkach EnergetykaZarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • realizacji dla studentów certyfikowanych szkoleń, kształtujących kwalifikacje zawodowe

Adresaci: studenci WSZOP.

Wartość dofinansowania: 1 205 053,40 zł
Całkowita wartość projektu: 1 242 323,40 zł

II.

Sprawna uczelnia – sprawny student. Model wsparcia studentów z niepełnosprawnością w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy Katowicach
POWR.03.05.00-00-A109/19

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2021 r.

Cel projektu:

 • wypracowanie modelu wsparcia osób z niepełnosprawnościami na poziomie MINI

 • wsparcie obszarów istotnych z punktu widzenia osób z niepełnosprawnościami: zmiany w strukturze Uczelni, wzmocnienie Centrum Osób z Niepełnosprawnościami, wypracowanie modelu i procedur wsparcia osób z niepełnosprawnościami, dostosowanie budynków Uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zakup sprzętu i oprogramowania zaspokajającego różnorodne potrzeby osób z niepełnosprawnościami, dodatkowe usługi wspierające osoby z niepełnosprawnościami, szkolenia dla kadry dydaktycznej, zarządzającej i administracyjnej WSZOP, podnoszące wiedzę i świadomość potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Adresaci: studenci WSZOP i kandydaci na studia we WSZOP z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz kadra dydaktyczna i administracyjna WSZOP.

Wartość dofinansowania: 850 960,78 zł
Całkowita wartość projektu: 877 281,25 zł

III.

Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
POWR.03.05.00-00-Z047/17

Okres realizacji projektu: 1 października 2018 r. – 29 września 2022 r.

Cel projektu:

 • dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażanie studentów w praktyczne umiejętności w tym stworzenie dwóch nowych specjalności: Migracje w aspekcie bezpieczeństwa oraz Europejski menadżer BHP
 • podnoszenie kompetencji w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, w tym realizacja certyfikowanych szkoleń oraz warsztatów prowadzących do nabycia kompetencji, realizacja wizyt studyjnych, zadań w formie projektowej
 • podnoszenie kompetencji kadr uczelni w zakresie umiejętności: dydaktycznych, informatycznych, prowadzenia dydaktyki w języku obcym, zarządzania informacją i umiejętności prezentacyjnych, w tym realizacja szkoleń i warsztatów prowadzących do podnoszenia kompetencji kadry dydaktycznej
 • wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią – aktualizacja licencji oraz zakup dodatkowych modułów do systemu ProAkademia, zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia w tym przeprowadzenie badań rynku pracy w regionie pod kątem zapotrzebowania na kadry inżynierskie oraz zarządzające
 • działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych we WSZOP

Adresaci: studenci WSZOP; kadra kierownicza, dydaktyczna i administracyjna WSZOP.

Wartość dofinansowania: 5 037 346,78 zł
Całkowita wartość projektu: 5 193 141,02 zł

IV.

Bezpieczni i energiczni na rynku pracy. Program studiów dualnych na kierunkach Bezpieczeństwo wewnętrzne i Energetyka
POWR.03.01.00-00-DU55/18

Okres realizacji projektu: 1 września 2018 r. – 31 marca 2022 r.

Cel projektu:

złagodzenie niedopasowania kształcenia do potrzeb rynku pracy i osiągnięcie przez studentów wysokiego poziomu kompetencji zawodowych, w wyniku opracowania i modernizacji programów studiów Energetyka i Bezpieczeństwo wewnętrzne, prowadzonych w formie dualnej (oczekiwanej przez pracodawców) poprzez zatrudnienie praktyków i organizację części kształcenia u pracodawców (staże zawodowe).

Adresaci: studenci WSZOP.

Wartość dofinansowania: 2 774 010,89 zł
Całkowita wartość projektu: 2 859 805,05 zł

V.

Program wysokiej jakości staży dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
POWR.03.01.00-00-S363/15

Okres realizacji projektu: 1 marca 2017 r. – 28 lutego 2019 r.

Cel projektu:

wzrost kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki i rynku pracy poprzez realizację wysokiej jakości programów stażowych dla studentów ostatnich dwóch semestrów na kierunkach: Filologia, Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz Zarządzanie.

Adresaci: studenci WSZOP.

Wartość dofinansowania : 1 452 881,52 zł
Całkowita wartość projektu : 1 497 816,00 zł

VI.

Dobry start na rynku pracy z Akademickim Biurem Karier Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
POWR.03.01.00-00-B002/15

Okres realizacji projektu: 1 września 2016 r. – 28 lutego 2019 r.

Cel projektu:

podniesienie kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez wsparcie świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademickie Biuro Karier WSZOP wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy.

Adresaci: studenci WSZOP oraz pracownicy ABK WSZOP.

Wartość dofinansowania: 423 223,12 zł
Całkowita wartość projektu: 436 312,50 zł

VII.

WSZOP – rozwój ze znakiem jakości (POKL)
POKL.04.03.00-00-231/12

Okres realizacji projektu: 1 grudnia 2012 r. – 31 sierpnia 2013 r.

Cel projektu:

 • rozszerzenie oferty kształcenia WSZOP w zakresie studiów podyplomowych:
  • Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie
  • Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz certyfikacji energetycznej budynków
 • zorganizowanie staży i szkoleń dla kadry akademickiej WSZOP

Adresaci: kandydaci na studia podyplomowe we WSZOP; kadra akademicka WSZOP.

Wartość dofinansowania: 1 143 995,82 zł
Całkowita wartość projektu:  1 163 940,65 zł 

VIII.

Nowa jakość zarządzania w ochronie zdrowia – studia podyplomowe (dwie edycje) (POKL)
POKL.02.03.04-00-014/12

Okres realizacji projektu: 1 lipca 2012 r. – 30 czerwca 2014 r.

Cel projektu:

poprawa jakości zarządzania w sektorze ochrony zdrowia przez podniesienie poziomu wiedzy z zakresu ochrony zdrowia, organizacji.

Adresaci: kadra zarządzająca w podmiotach leczniczych.

Wartość dofinansowania: 439 531, 60 zł
Całkowita wartość projektu:  439 531, 60 zł

IX.

Zakup specjalistycznego wyposażenia, celem utworzenia kompleksu innowacyjnych laboratoriów Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach na potrzeby gospodarki regionu (RPO WSL)”
WNP-RPSL.01.03.00-00-034/11

Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2010 r. – 30 czerwca 2014 r.

Cel projektu:

 • zakup środków trwałych na utworzenie i uposażenie laboratoriów
 • wdrażanie osiągnięć nauk technicznych w gospodarce

Adresaci: podmioty i instytucje zainteresowane wykorzystywaniem badań naukowych na potrzeby gospodarki regionu.

Wartość dofinansowania: 421 271,99 zł
Całkowita wartość projektu: 1053 179,96 zł

X.

Wdrożenie strategii rozwoju w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy Katowicach (POKL)
POKL.04.01.01-00-265/09

Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2009 r. – 30 czerwca 2021 r.

Cel projektu:

 • utworzenie kierunku Filologia ze specjalnością Filologia angielska
 • utworzenie specjalności Zarządzanie organizacjami służby zdrowia (we współpracy z Uniwersytetem Paryż 13)
 • przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki
 • organizacja przez Akademickie Biuro Karier cyklu szkoleń dla studentów WSZOP oraz targów pracy

Adresaci: kandydaci na studia we WSZOP; studenci WSZOP

Wartość dofinansowania: 2 790 285,00 zł
Całkowita wartość projektu: 2 996 810,00 zł