Szukaj

Klauzula informacyjna – studenci/słuchacze studiów podyplomowych

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (Uczelnia), z siedzibą w Katowicach, 40-007, ul. Bankowa 8; e-mail: kancelaria@wszop.edu.pl.
 2. Kontakt e-mail do Inspektora Ochrony Danych: ido@wszop.edu.pl.
 3. Pana/i dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (realizacja procesu kształcenia), umowy, a także w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, a związanych z prowadzeniem ewaluacji jakości kształcenia, prezentowaniem (za pośrednictwem poczty elektronicznej) oferty edukacyjnej Administratora dotyczącej studiów, kursów, szkoleń, konferencji, wydarzeń kulturalnych. Dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu realizacji procesu przyznawania pomocy materialnej, realizacji studiów zagranicznych w ramach Programu Erasmus, udostępniania zbiorów bibliotecznych (art. 6 ust. 1 lit. b- c; f / art. 9 ust. 2 lit. b ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO).
 4. Pana/i dane osobowe są przetwarzane w oparciu o przepisy: ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Regulaminu studiów, Regulaminu studiów podyplomowych, Regulaminu pomocy materialnej i ich przetwarzanie jest konieczne do realizacji zadań Administratora. Dane, które Pan/i poda z własnej inicjatywy, są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit a / art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
 5. Obiorcami Pana/i danych osobowych jest: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pośrednictwem zintegrowanego systemu informacji POLON, Główny Urząd Statystyczny za pośrednictwem zintegrowanego systemu informacji POLON, Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych za pośrednictwem zintegrowanego systemu informacji POLON (dotyczy absolwentów), Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a ponadto podmioty przetwarzające, tj. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (dotyczy kształcenia studentów w ramach programu Erasmus), Home.pl w zakresie wykonywania usług hostingowych, APR System w zakresie obsługi programu Proakademia (dotyczy kształcenia studentów); WDESK w zakresie obsługi technicznej Platformy edukacji zdalnej Moodle (dotyczy zdalnego kształcenia studentów), Clickmeeting sp. z o.o. w zakresie realizacji zdalnego kształcenia studentów, Microsoft Teams w zakresie zdalnego kształcenia studentów. Odbiorcą Pana/i danych osobowych może być KGPN spółka z o.o. , z którym Uczelnia zawarła umowę powierzenia w zakresie niezbędnym do windykacji należności z tytułu świadczenia usługi edukacyjnej w sytuacji gdy nie będzie Pan/i regulować należności na rzecz Uczelni.
 6. Pana/i dane osobowe są przechowywane przez okres wykonywania obowiązków związanych z realizacją usługi edukacyjnej oraz 15 lat w celu prezentacji oferty edukacyjnej Administratora, chyba że zgłosi Pan/i sprzeciw wobec dalszego przetwarzania. Pana/i dane osobowe podlegają archiwizacji przez okres:

  • 50 lat – w przypadku absolwentów studiów wyższych
  • 10 lat – w przypadku absolwentów studiów podyplomowych.
 7. W warunkach prawem przewidzianym ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. W warunkach prawem przewidzianych ma Pan/i prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania/odwołania zgody na przetwarzanie danych podanych dobrowolnie na adres ido@wszop.edu.pl. Wniesienie sprzeciwu/cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięci.
 9. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 10. W budynkach Administratora stosowany jest monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia. Pana/i dane osobowe (wizerunek) mogą być przetwarzane w drodze monitoringu i podlegać archiwizacji maksymalnie przez okres 3 miesiące od nagrania. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych w drodze monitoringu określa Regulamin dostępny na stronie Uczelni.
Redaktor
Katarzyna Krytowska
Data utworzenia
14 września 2021
13:12
Data modyfikacji
1 października 2021
15:13