Szukaj

Klauzula informacyjna – pracownicy 

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (Uczelnia), z siedzibą w Katowicach, 40-007, ul. Bankowa 8; e-mail: kancelaria@wszop.edu.pl.
 2. Kontakt e-mail do Inspektora Ochrony Danych: ido@wszop.edu.pl.
 3. Pana/i dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, realizacji umowy (obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem, w tym w celu realizacji procesu przyznawania świadczeń socjalnych w ramach ZFŚS), a także w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów Administratora (np. wizerunek w przypadku pracowników pełniących funkcje reprezentacyjne Uczelni) – art. 6 ust. 1 lit. b – c; f /art. 9 ust. 2 lit. b ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO.
 4. Pana/i dane osobowe są przetwarzane w oparciu o przepisy: ustawy kodeks pracy, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i ich przetwarzanie jest konieczne do realizacji zadań Administratora. Dane, które Pan/i poda z własnej inicjatywy, są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit a /art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
 5. Odbiorcami Pana/i danych osobowych są: Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zakresie realizacji obowiązków ustawowych wynikających z realizacji zatrudnienia, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pośrednictwem zintegrowanego systemu informacji POLON w zakresie realizacji obowiązków ustawowych (dotyczy nauczycieli akademickich), Główny Urząd Statystyczny za pośrednictwem zintegrowanego systemu informacji POLON (dotyczy nauczycieli akademickich), Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów (dotyczy nauczycieli akademickich), T-Mobile Polska s. a., w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych (dotyczy pracowników, którym przydzielono telefony komórkowe), a ponadto podmioty przetwarzające z którymi Uczelnia zawarła umowę powierzenia, tj. Home.pl na wykonywanie usług hostingowych, APR System na obsługę programu Proakademia w zakresie działalności dydaktycznej (dotyczy nauczycieli akademickich); WDESK na obsługę techniczną Platformy edukacji zdalnej Moodle w zakresie działalności dydaktycznej (dotyczy nauczycieli akademickich), Clickmeeting sp. z o.o. w zakresie realizacji kształcenia w formie e-learning (dotyczy nauczycieli akademickich), Microsoft Teams w zakresie realizacji kształcenia w formie e-learning w ramach ogólnych warunków realizacji usługi (dotyczy nauczycieli akademickich). W okresie od 1 marca do 30 czerwca 2019 r. do 31 maja 2019 r. odbiorcą danych osobowych była GLC Accounting sp. z o.o., która realizowała na rzecz Administratora usługi płacowe na podstawie umowy powierzenia.
 6. Dane osobowe są przetwarzane przez okres zatrudnienia, a następnie podlegają archiwizacji przez okres:

  • 50 lata dla pracowników zatrudnionych do 31 grudnia 2018 r.
  • 10 lat dla pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 2019 r.
 7. W warunkach prawem przewidzianym ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. W warunkach prawem przewidzianych ma Pan/i prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania/ wycofania zgody na przetwarzanie danych na adres ido@wszop.edu.pl. Wniesienie sprzeciwu / cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 10. W budynkach Administratora stosowany jest monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia. Pana/i dane osobowe (wizerunek) mogą być przetwarzane w drodze monitoringu i podlegać archiwizacji maksymalnie przez okres 3 miesiące od nagrania. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych w drodze monitoringu określa Regulamin dostępny na stronie Uczelni.
Redaktor
Katarzyna Krytowska
Data utworzenia
14 września 2021
13:12
Data modyfikacji
1 października 2021
15:13